Advies

Wat als uw huurder sterft?

25 juni 2021

In tegenstelling tot vroeger, zorgt artikel 43 van het Vlaamse Huurdecreet, dat in werking trad op 1 september 2018 ervoor dat huurcontracten afgesloten vanaf 1 september 2018 automatisch zullen eindigen bij overlijden van de huurder. Ook wordt een regeling voorzien voor de ontruiming van de woning.

2 + 1 MAAND HUUR VOOR DE VERHUURDER

De nieuwe regeling voorziet dat de huurovereenkomst voortaan van rechtswege eindigt op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen binnen deze termijn uitdrukkelijk opteren voor de verderzetting van de huurovereenkomst. Dan eindigt de huur niet.

Bovendien heeft de verhuurder recht op een wederverhuringsvergoeding gelijk aan één maand huur, ten laste van de nalatenschap. Bij het overlijden van de huurder ontvangt de verhuurder dus drie maanden huur.

Agence Van den Abeele Brugge | Agence Van den Abeele

ONTRUIMING VAN DE WONING

Wanneer de woning niet is ontruimd tegen het einde van de huur (dus na verloop van twee maanden volgend op de maand van overlijden van de huurder), kan de verhuurder aan de Vrederechter de aanstelling van een curator vragen, die dan belast wordt met de ontruiming van de woning. Wanneer de curator de inboedel heeft verkocht, eindigt zijn mandaat en beslist de Vrederechter over de toewijzing van het gerealiseerd actief en de huurwaarborg. Het mandaat van de curator eindigt eveneens wanneer er erfgenamen opduiken, die de curator moeten vergoeden voor zijn gemaakte kosten.

WANNEER ZIJN DE NIEUWE REGELS VAN TOEPASSING?

De nieuwe regels zullen enkel gelden voor de huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 september 2018, of voor de lopende mondelinge overeenkomsten. De op 1 september 2018 bestaande schriftelijke huurovereenkomsten, zelfs al zijn deze (stilzwijgend) verlengd, blijven onder het oude recht vallen.

WAT ALS DE VERHUURDER STERFT?

Als de verhuurder overlijdt, verandert er niets. De huurovereenkomst blijft bestaan. De erfgenamen van de verhuurder treden automatisch in de rechten en de plichten van de overleden verhuurder.

Bron: Pauwels Advocaten

Zorgeloos verhuren?

Ontdek hier onze formules!