Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Agence Van den Abeele BVBA (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u meer info aanvraagt via de website, u een bemiddelingsopdracht aangaat met ons kantoor, de algemene vergadering van uw VME ons aanstelt als syndicus, u zich kandidaat stelt voor een pand, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, u reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen via de website:

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer

Gegevens die wij kunnen verzamelen bij persoonlijke contacten inzake bemiddeling, rentmeesterschap of syndicusactiviteiten: (bvb, met als doel een huurcontract op te stellen, bemiddelingsopdrachten uit te voeren, wettelijke verplichtingen volgens Burgerlijk Wetboek 577 uit te voeren, etc)

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, rijksregisternummer (in geval van rechtspersoon ook BTW-nummer, activiteitensector,…), ...

Algemene gegevens: Werkgever, loonfiches, burgerlijke stand, aantal kinderen en hun leeftijd, reden van verhuis, kadastrale gegevens van het onroerende goed, bankrekeningnummer, aantal gedomicilieerde personen, …

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, een (huur)contract op te stellen, het beheer van het onroerend goed correct uit te kunnen voeren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd, informatieve nieuwsbrieven met tips en eventuele wetgeving en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of op eenvoudig door contact op te nemen met het kantoor via e-mail of telefonisch.

EEN OVERZICHT VAN ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Account op de website beheren
 • Organiseren van plaats bezoeken
 • Opmaken van (huur)contracten, (huur)waarborgen.
 • Geven van opdrachten en contactgegevens aan leveranciers om werken uit te voeren in een VME waarvan wij optreden als syndicus.
 • Afhandelen van je aankopen via de website
 • Verbeteren van de servicelantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties


HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Persoonlijke bankgegevens, (met uitzondering van huurwaarborgrekeningen of beheer in kader van rentmeesterschap) worden na de transacties onverwijld vernietigd en worden niet bewaard.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Wel worden uw gegevens bewaard in een gedeelde databank tussen onze bemiddelingsactiviteiten, rentmeesteractiviteiten en onze syndicusactiviteiten.
De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

UW RECHTEN

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, U kan dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.


WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Ons adres: Noordzandstraat 24, 8000 Brugge, België
Ons telefoonnummer: 050/33.39.76