Advies

Uitstel van de algemene vergaderingen in mede-eigendom

Syndicus
19 augustus 2020

Zoals we eerder reeds meldden konden algemene vergaderingen welke gepland waren tijdens de periode van de COVID-19 maatregelen tot op heden nog niet plaatsvinden gezien de maatregelen van de overheid.

Momenteel kunnen wij nog steeds geen algemene vergaderingen organiseren. Alle algemene vergaderingen die tot en met 30 juni niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van de maatregelen mogen uitgesteld worden en kunnen waarschijnlijk (onder voorbehoud van wijzigingen) in de periode tussen 1 juli en 30 november 2020 rechtsgeldig opnieuw ingepland worden. (Zie artikel BIV)

NOG GEEN VOLLEDIG UITSLUITSEL

Bijkomend blijft nog de horeca op dit moment gesloten tot verdere versoepelingen. Gezien de algemene vergaderingen vaak in een horecapand plaatsvinden en deze accommodaties nog niet beschikbaar zijn, kan een nadere de datum van de vergadering nog niet bepaald worden.

Indien de vergadering van uw gebouw één van deze uitgesteld vergaderingen is, willen wij dan ook vragen om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de bepaling van de dag stelling om de vergaderingen georganiseerd te krijgen.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat deze op een ander moment dan normaal plaats zullen vinden. Meer info over de veiligheidsmaatregelen tijdens de vergadering kan U makkelijk op onze website hier terugvinden.


Beheer Vastgoed Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

WAT MET DE BEGROTING EN AFREKENINGEN?

De begroting voor het gebeurlijk nieuwe werkjaar van de vereniging van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de in het eerste lid bedoelde algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars. De afrekening wordt dan goedgekeurd op de eerst komende algemene vergadering na deze periode.

BLIJVEN CONTRACTEN LOPEN?

Tijdens deze uitstelperiode blijven lopende contracten van leveranciers, syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars behouden indien deze zouden vervallen tijdens deze termijn, tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.

De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van mede-eigenaars worden ook verlengd gedurende de crisisperiode, aangezien er anders een vacuüm dreigt. Zo niet, zou de continuïteit van verenigingen waarin aan die raad van mede-eigendom een bijzondere gedelegeerde bevoegdheid is gegeven, in het gedrang kunnen komen.

De syndicus blijft dus gemachtigd om, gedurende deze periode, al zijn taken als syndicus te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven en niet essentiële verplaatsingen vermijden. Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren bij schade, indien noodzakelijk.

Hierbij blijft onze dienstverlenging blijft dan ook verzekerd en kan U ons makkelijk bereiken via de gekende kanalen.

Door de Coronacrisis werd er de afgelopen maanden gezocht naar een werkbare oplossing inzake het organiseren van algemene vergaderingen. Ondertussen heeft het kabinet Geens een duidelijk antwoord gegeven.

Geens heeft beslist dat er geen algemeen uitstel van algemene vergaderingen tot 2021 komt; ook wordt de unanimiteitsvereiste voor de schriftelijke besluitvorming niet tijdelijk verlaagd. Hierdoor zouden de rechten van de mede-eigenaars te veel in het gedrang komen, dixit Geens. Er is wel een uitgestelde periode van vijf maanden voorzien.

Er zullen de komende tijd terug algemene vergaderingen doorgaan, voor zover de richtlijnen gerespecteerd kunnen worden. Er komt dus een grote inhaalbeweging van algemene vergaderingen.

Het overslaan van één (gewone) algemene vergadering op jaarbasis zou te sterk ingaan tegen het bestaande kader van het mede-eigendomsrecht. Een uitgestelde periode van 5 maanden is volgens Geens ruim voldoende om alle jaarlijkse vergaderingen te laten doorgaan in 2020.

Een dergelijke inhaalbeweging zal enige creativiteit en flexibiliteit vereisen, zowel van de syndicus als van de mede-eigenaars.

DE TIJDELIJKE VERLAGING VAN DE UNANIMITEITSVEREISTE BIJ DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE GAAT NIET DOOR

Het fysieke karakter van de vergadering op fysieke wijze blijft de norm. Enkel indien alle mede-eigenaars akkoord gaan, kan de vergadering schriftelijk (eventueel met videoconferentie).

Bron: CIB

Zoekt u een nieuwe syndicus?

Ontdek onze diensten

Wij kunnen u zeker verder helpen.